AZYLOVÝ DŮM - Podmínky přijetí

Základním předpokladem pro přijetí zájemce je ochota ke spolupráci a aktivní účast na řešení své situace. Zájemce kontaktuje pracovníky azylového domu SKP HOPO telefonicky či osobně.
Zájemci jsou sděleny podmínky pro uskutečnění vstupního pohovoru. Před absolvováním vstupního pohovoru je potřeba opatřit si následující doklady:

 • občanský průkaz,
 • rodné listy,
 • výpis z rejstříku trestů,
 • průkaz uchazeče o zaměstnání (je-li zájemce v evidenci Úřadu práce),
 • pracovní smlouvu (je-li zájemce zaměstnán),
 • rozsudek o rozvodu manželství (je-li zájemce rozveden), případně o svěření dítěte do péče,
 • vyjádření sociálního pracovníka dle místa trvalého bydliště,
 • kontakt na školu, kterou dítě zájemce navštěvuje,
 • u těhotných těhotenský průkaz,
 • životopis,
 • žádost o přijetí do služby ubytování.

Po vyřízení všech příslušných dokladů si zájemce telefonicky domluví termín vstupního pohovoru.
Vstupní pohovor se uskuteční v předem smluveném termínu. Vstupního pohovoru se účastní zájemce/ci a sociální pracovník. Upřednostňuje se, aby jedním z těchto sociálních pracovníků byl kmenový pracovník, pokud je to z kapacitních důvodů v daný okamžik možné. Kmenový sociální pracovník je ten pracovník, který má uživatele ve své péči, sestavuje, hodnotí a reviduje s ním jeho Individuální plán, vede uživatele v evidenci a individuálně s ním pracuje.
Dostaví-li se zájemce k vstupnímu pohovoru v podnapilém stavu či pod vlivem jiných psychotropních látek a jedů, nebude vstupní pohovor proveden. Zájemce má možnost sjednat si náhradní termín vstupního pohovoru.

Schválení žádosti

Splní-li zájemce všechny stanovené podmínky, tj.

– doložení všech potřebných dokumentů;

– absolvování vstupního pohovoru (zájemce respektuje pravidla slušného chování, není pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek);

může být jeho žádost o ubytování v azylovém domě SKP HOPO projednána a schválena na pravidelné poradě pracovního týmu zaměstnanců azylového domu (komise). Schválená žádost je zařazena do pořadníku. Za zájemce o službu se v tomto okamžiku stává "žadatel".  

 • je-li reálné, že pro žadatele se volná ubytovací kapacita uvolní v řádu jednoho měsíce, je požadována pravidelná aktualizace podané žádosti o ubytování (telefonické, osobní či písemné potvrzení trvajícího zájmu) v intervalu jednou týdně


Při uvolnění ubytovací kapacity (dle velikosti rodiny) jsou žadatelé v pořadníku vyzváni k zahájení využívání služby. Vyzvání probíhá zpravidla telefonicky. S žadatelem je domluveno datum nástupu k využívání služeb azylového domu SKP HOPO. Podmínkou ubytování je zaplacení nájmu v den nástupu.

Opakované pobyty:

V závislosti na kapacitě zařízení mají přednost první pobyty před opakovanými pobyty.

O opakovaný pobyt mohou zažádat osoby:

 - které v minulosti využily služeb azylového domu SKP HOPO; v případě znovupřijetí uživatele musí od ukončení pobytu do opětovného nástupu do služby azylového domu SKP HOPO uplynout nejméně12 měsíců,.

 - kterým nebyl předčasně ukončen předchozí pobyt v SKP HOPO pro hrubé porušení provozního řádu, zejména:

 • fyzické napadnutí jiného klienta nebo pracovníka
 • neuhrazení dluhu, neuhrazená škoda na majetku
 • celková nespolupráce se sociálním pracovníkem

Ve sporných případech si organizace zastoupená ředitelem, jeho zástupcem a vedoucím zařízení vyhrazuje právo rozhodnout o přijetí či nepřijetí žadatele.