AZYLOVÝ DŮM - Metody práce s uživateli

Individuální plán (dále jen IP)
Individuální plán doprovází celý pobyt uživatele v azylovém domě. IP je s uživatelem vytvořen při vstupu do služby AD.
S uživatelem se individuálně plánuje již během zkušební doby. Realizace IP probíhá individuálně (pracovník – uživatel), skupinově (pracovník – skupina uživatelů) nebo ve spolupráci s různými zařízeními a institucemi. Sociální pracovník zjišťuje uživatelovy potřeby a cíle, sleduje jeho začlenění do života komunity, pomáhá uživateli hledat optimální řešení jeho sociální, převážně však bytové situace.

Na základě analýzy současné situace si uživatel ve spolupráci s kmenovým sociálním pracovníkem stanoví cíle, kterých chce dosáhnout. Tyto cíle kmenový sociální pracovník v průběhu pobytu spolu s uživatelem průběžně (minimálně však jednou měsíčně) hodnotí a reviduje. IP je pravidelně ve spolupráci s uživatelem nejen vyhodnocován a revidován, ale i přizpůsobován dle aktuální situace uživatele. Uživatel se dle potřeby schází se sociálním pracovníkem tak, aby naplňoval jednotlivé body IP.
Individuální plán se realizuje ve spolupráci s různými zařízeními a institucemi. Například, zanedbávají-li rodiče lékařskou péči u svých dětí – řeší se situace ve spolupráci s dětským lékařem, zanedbávání školní docházky – ve spolupráci se školou atd. Uživatelé jsou upozorňováni na důsledky svého jednání.

Poskytnutí ubytování
Po podpisu Smlouvy o poskytování sociální služby azylového domu SKP HOPO a po nástupu k využívání služby je uživateli přidělen tzv. kmenový sociální pracovník. Uživatelé jsou ubytováni v pokojích plně vybavených nábytkem. Nábytek je zaprotokolován v inventáři, který je součástí Smlouvy.
Podle potřeby je uživateli možné zapůjčit lůžkoviny (peřiny, polštáře), ložní prádlo a záclony. Předání těchto věcí ze skladu SKP HOPO pověřeným sociálním pracovníkem bude zaevidováno do seznamu zapůjčených věcí SKP HOPO, a uživatel toto stvrdí svým podpisem. Uživatelé AD užívají společná zařízení jako jsou kuchyně a společenské místnosti. Plně k dispozici jim jsou i venkovní prostory areálu, park s travnatými plochami, travnatým, antukovým a asfaltovým hřištěm, stoly pro stolní tenis a dětské hřiště. Na každé budově je uživatelům k dispozici společné sociální zařízení (WC a sprchy) a automatická pračka a sušárna.


Praní prádla, úklid, stravování
Praní prádla si provádí uživatel sám ve společné prádelně SKP HOPO. Využití automatické pračky je zpoplatněno. Za jeden cyklus praní zaplatí uživatel částku 20,-Kč.
Každý uživatel je povinen si po vyprání prádla uklidit místnost na praní a předat pračku v pořádku, případnou závadu nahlásí v kanceláři AD. Uživatelé mají na každé budově k dispozici sušárnu. Venkovní sušení je umožněno v areálu SKP.

Úklid pokojů
Úklid na pokoji si provádí uživatel pokoje sám. Úklidové pomůcky (hadr, vědro, smeták) jsou na místě k tomu určeném na každé budově, v úklidové místnosti. Vysavač bude zapůjčen na požádání u spolusprávce budovy.

Úklid společných prostor na budově (kuchyň, sociální zařízení a společenská místnost)
Úklid na jednotlivých budovách azylového domu (A, D, C) vykonávají uživatelé samostatně. Úklid probíhá v takovou denní dobu, na které se dohodne uživatel společně s kmenovým sociálním pracovníkem, popřípadě jím pověřeným pracovníkem SKP HOPO.
Úklid na budově obnáší:

  • udržování hygieny na toaletách a v koupelnách (použití dezinfekčních prostředků)
  • mytí a udržení čistoty sporáků v kuchyni, popřípadě kuchyňských skříněk
  • vytírání podlahy v kuchyni, koupelně, toaletách, společných prostor, chodby
  • luxování společenské místnosti a utření prachu

Službu úklidu společných prostor na budově si uživatelé služeb azylového domu předávají na komunitě vždy po týdnu odvedených úklidových prací.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
Uživatelé služeb mají možnost vaření ve společných kuchyních.
Každá budova má kompletně vybavenou místnost pro vaření, kde je umístěná kuchyňská linka s dřezem, sporák a lednice. Do této místnosti mají uživatelé neomezený přístup, po 22:00 hodině je možno místnost využívat pouze s ohledem na dodržování nočního klidu.

Základní sociální poradenství
Pracovník navrhne uživateli možnosti řešení jeho nepříznivé situace a pomáhá mu nelézt vhodný výběr a složení služeb. Jedná se například o:
a) poskytnutí informace směřující k řešení nepříznivé sociální situace prostřednictvím sociální služby a informace o službách nabízených SKP HOPO
b) poskytnutí informace o činnosti sociálních kurátorů, úseku pomoci v hmotné nouzi, dávek státní sociální podpory, úřadu práce a zdravotních pojišťoven
c) poskytnutí informace o dalších skutečnostech, které mohou přispět k řešení uživatelovy situace (lékařská péče, dluhy, exekuce apod.)
d) poskytnutí informace o možnostech podpory členů rodiny v případech, kdy se spolupodílejí na péči o osobu.
V rámci základního sociálního poradenství poskytují sociální pracovníci AD informace o základních právech a povinnostech osoby, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů pro zabránění sociálního vyloučení a zabránění vzniku závislosti na sociální službě.

Základní sociální poradenství je často realizováno ve spojitosti s poskytováním pomoci při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, jež vyplývá z individuálního plánu uživatele.

Pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Pracovník poskytuje uživateli pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálního plánu, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.
Uživateli se také dostává pomoci při jednáních s úřady, při zajišťování dávek, bydlení, zaměstnání, lékařské péče, školy pro děti apod.