AZYLOVÝ DŮM - Poslání, cíl a cílová skupina

        

          

Služba je financována z následujících veřejných zdrojů MPSV, Hlavní město Praha, Městská část Praha 1, Městská část Praha3, Městská část Praha 4, Městská část Praha 5, Městká část Praha 6, Městská část Praha 7, Městská část Praha 8, Městká část Praha 10, Městská část Praha 11, Městská část Praha 13, Městská část Praha 14, Městská část Praha 20, Městská část Praha 21.

Poslání
Azylový dům v Horních Počernicích poskytuje pobytové a sociální služby na přechodnou dobu rodinám s dítětem/dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a podporuje jejich sociální začleňování.

Cíl
Cílem služby je

- podpořit stabilizaci sociální a finanční situace uživatelů a tím umožnit jejich návrat do běžné společnosti.

- poskytnout pomoc uživateli při hledání dlouhodobějšího bydlení

Dlouhodobé cíle a perspektivy služby

-udržet současnou kvalitu poskytovaných služeb

-zlepšit komunitní spolupráci s městskými částmi, zejména je získat pro aktivní spoluúčast na řešení nepříznivé sociální situace -přidělením obecního nebo sociálního bytu uživatelům služby po úspěšném absolvování pobytu v azylovém domě.

-finanční stabilizace služby soustavné vzdělávání zaměstnanců

-rozvoj spolupráce s organizacemi nabízejícími služby totožné cílové skupiny

Hlavními úkoly azylového domu ve vztahu k uživatelům služby jsou:

-poskytnout dočasné ubytování

-zajistit ochranu před nebezpečnými vnějšími vlivy

-stabilizovat finanční situaci uživatelů služby

-ochránit práva dětí a jejich zdravý vývoj

-vytvořit povědomí o právech a povinnostech uživatelů služby vůči společnosti

-předat zkušenosti v jednáních s úřady a vyřizování vlastních záležitostí

 

Cílová skupina
Osoby pečující o dítě, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.(matky, otcové, prarodiče, pěstouni)
Hlavní cílovou skupinou, pro kterou je služba určena, jsou rodiny s dítětem/dětmi.
Služba je rovněž určena ženám v pokročilém stádiu těhotenství (8. a 9. měsíc těhotenství), připravujícím se na narození potomka.

V ojedinělých případech lze poskytnout službu partnerům matek (kteří nejsou biologickými otcem dítěte/dětí) za předpokladu, že se podílí na péči o děti a dlouhodobě přispívá do společné domácnosti (pracuje).

Zásady poskytování sociální služby

- při poskytování sociálních služeb vycházíme z etického kodexu sociálních pracovníků a stanovených pravidel

- přistupujeme k uživatelům a zájemcům rovnoprávně bez ohledu na jejich rasu, pohlaví, národnost či náboženské vyznání

- při práci s uživateli se zabýváme jejich současnou situací

- při naplňování a stanovování osobních cílů přistupujeme k uživateli individuálně, respektujeme jejich osobní vůli.

- respektujeme právo na soukromí uživatelů

- podporujeme soběstačnost uživatelů ve všech jejich činnostech vedoucích k jejich sociálnímu začleňování a návratu do  života v běžných podmínkách

- služby poskytujeme na základě odbornosti a týmové spolupráce

Kapacita zařízení
Kapacita Azylového domu SKP HOPO je 84 lůžek.