Začleňování osob na trh práce

Tento projekt financuje Operační program Praha - Adaptabilita.

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Základní údaje o projektu:

Název operačního programu: OP Praha Adaptabilita
Název prioritní osy:Podpora vstupu na trh práce
Poskytovatel: Hlavní město Praha
Výše dotace:5 734 485,14
Datum realizace projektu: 01. 01. 2013 – 31. 12. 2014
Doba trvání v měsících: 24

Projekt Začleňování osob na trh práce zaměstnával od ledna 2013 do prosince 2014 osoby znevýhodněné na trhu práce a pomáhal jim tak zlepšit jejich současnou situaci a zvýšit jejich šance na získání a udržení pracovního místa. Cílovou skupinou projektu byly národnostní menšiny a osoby po, nebo ve výkonu trestu.

Práce s uživateli byla zaměřena na následující cíle:

·      Rozvoj a prohloubení návyků a dovedností potřebných k nalezení a udržení pracovního místa.

·       Odstranění osobních překážek, které osobám z cílové skupiny brání v získání a udržení si pracovního místa.

·       Zlepšení orientace cílové skupiny v požadavcích a nabídce trhu práce.

·       Získání pracovní zkušenost.

·       Získání zkušenost s efektivním hledáním uplatnění na trhu práce.

 K naplnění cílů projektu sloužily následující klíčové aktivity:

  • Diagnostika a vytvoření individuálního plánu
  • Přípravné období
  • Podporované zaměstnání
  • Skupinové a individuální vzdělávání

 

Průběh zapojení uživatelů do projektu:

První aktivitou projektu byl Nábor, v rámci kteréhobyli potenciální uživatelé oslovováni nabídkou projektu a seznamováni s jeho obsahem. Bylo osloveno celkem 178 lidí: 60 uživatelů našeho azylového domu; 115 lidí, žijících v Praze mimo náš azylový dům, kteří přišli na základě doporučení pracovníků spolupracujících úřadů městských částí, úřadů práce a také na základě doporučení známých, kteří byli již v projektu zapojeni. V Psychiatrické léčebně Bohnice byli osloveni 3 lidé.

 

Ze 178 oslovených absolvovalo 144 lidí „náborový pohovor“ v jehož průběhu byli zájemci podrobně seznámeni s tím, co jim může projekt nabídnout, jaký je průběh jednotlivých aktivit a jaké jsou podmínky účasti v projektu. Sociální pracovník projektu a vedoucí podporovaného zaměstnání také zjistili, zda zájemce spadá do cílové skupiny a zda jeho zapojení do aktivit projektu odpovídá zaměření projektu.

 

Ze 144 zájemců, kteří absolvovali „náborový pohovor“ jich postoupilo 103 (na základě vlastního zájmu a s ohledem na příslušnost k cílové skupině) do další fáze projektu, ve které sociální pracovník projektu provedl se zájemci „diagnostický pohovor“.  Cílem diagnostického pohovoru bylo komplexní posouzení pracovní situace uživatele s cílem jeho dalšího zapojení do aktivit projektu. 97 z nich následně pokračovalo v účasti v projektu a ve spolupráci se sociálním pracovníkem si sestavilo individuální plán zaměřený na získání pracovního místa.

51 lidí začalo svůj individuální plán plnit vstupem do „Přípravního období“ v projektu, které zpravidla trvalo 10 dnů a sloužilo k ověření úrovně znalostí, pracovních dovedností a motivace uživatele pro pravidelnou docházku do zaměstnání. V Přípravném období uživatel odpracoval každý den dva dvouhodinové bloky v areálu organizace, po kterých se zúčastnil vzdělávacích aktivit v Job klubu (1 hodina denně).

Pokud uživatel v Přípravném období řádně absolvoval 12 dvouhodinových pracovních bloků a 4 hodiny vzdělávání v Job klubu, mohl měl li zájem postoupit do další etapy projektu, do Podporovaného zaměstnání. Takových klientů bylo v projektu za dobu jeho realizace 38 a 35 z nich vstoupilo do Podporovaného zaměstnání, tj. uzavřeli s organizací pracovní smlouvu na dobu 6, respektive 3 (v závěru projektu) měsíců. V tomto zaměstnání odpracovalo 26 lidí úspěšně minimálně 3 měsíce a 15 lidí celou šestiměsíční dobu. 

Ženy v Přípravném období i v Podporovaném zaměstnání pracovaly většinou v rámci úklidu budov a venkovních prostor areálu naší organizace.  Muži v areálu organizace vykonávali malířské práce, úklid a pomocné práce na při opravách budov.  Pod vedením pracovního trenéra se učili a zdokonalovali v používání pracovních nástrojů a zařízení. V průběhu prvních tří měsíců se v odpoledních hodinách uživatelé účastnili Skupinového a individuálního vzdělávání. Po celou dobu Podporovaného zaměstnání pracovala sociální pracovnice projektu ve spolupráci s vedoucím podporovaného zaměstnání s uživateli na plnění jejich úkolů v individuálních plánech, včetně hledání vhodného zaměstnání a účasti na rekvalifikacích a kurzech. 

Samostatnou aktivitou projektu bylo Zajištění organizace, administrativy a publicity projektu, v rámci které manažerka věcné náplně a finanční manažerka projektu dohlížela průběžně na uplatňování domluvených postupů a sledovala naplňování výstupů projektu; upřesňovala postupy a ve spolupráci s pracovníky oddělení ESF HMP stanovovala řešení v případě nutnosti úprav aktivit. Dohlížela na správné vynakládání finančních prostředků a řešila změny rozpočtu. Pracovnice PR organizace zajišťovala publicitu projektu formou přípravy letáků, článků do tisku a povinné publicity v místě realizace projektu (loga a informace). 

Naše zkušenosti z realizace projektu:

Pracovníci organizace zažili v průběhu projektu obtížnost řešení nepříznivé pracovní situace znevýhodněných osob. Poznali lépe mnohé příčiny jejich neúspěchu při hledání a vykonávání práce. Měli příležitost se radovat z některých pracovních i osobních úspěchů svých klientů a získali užitečné zkušenosti pro svou další sociální práci. 

Příklad dobré praxe:

Pan Pavel byl bezdomovec se zápisem v rejstříku trestů se základním vzděláním. V minulosti byl několikrát trestaný. Díky účasti v našem projektu se opět vrátil do práce, získal pracovní smlouvu na dobu půl roku a pracoval za pomoci sociálního pracovníka na řešení své bytové i dluhové situace. Během prvních měsíců působení v projektu si pan Pavel mohl dovolit najít ubytovnu a rapidně si tak zlepšit bytovou situaci. Pan Pavel se začal pomalu zvedat „ze dna“ a získával sebevědomí. Pracovní trenér si ho na pracovišti velice chválil. Pečlivě vykonával svěřenou práci a skvěle fungoval v týmu. Po úspěšném zvládnutí zkušební doby jsme rozmýšleli, zda by mu v hledání další práce nepomohlo zvýšení kvalifikace. Společně jsme vybrali rekvalifikační kurz: Pracovník v sociálních službách. Tento kurz pan Pavel skvěle zvládl a zvládl i další 3 měsíce na našem pracovišti. Když nás po půl roce opouštěl, byli jsme na něho hrdí. Během tak krátké doby dokázal změnit tolik důležitých aspektů svého života. Nyní má práci v sociální službě - pomáhá starým lidem, bydlí se svou partnerkou v azylovém domě a splácí své dluhy. Z člověka naprosto závislého na sociálních dávkách se stal člověk schopný sám obstát v tomto „Velkém světě“.

 Na projektu spolupracovali: Mgr. Aneta Žďárská, Petr Marván, Miloš Jaroš,  Ing. Radmila Pelnařová, Bc. Aneta Voldřichová, Ing. Dana Nevrlá, Bc. Jan Pech, Mgr. Vendula Starostová, Bc. Irena Lukáčová, Martin Švehla, Marta Čepelková

 Realizátor projektu

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice, Křovinovo nám. 11/16, 19300 Praha 9 – Horní Počernice, tel.: 281 927 191-2, fax: 281 091 712, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.skphopo.cz

 fotografie z projektu http://www.skphopo.cz/index.php/m-kontakt/m-fotogalerie/g-projekt-zaclenovani-osob-na-trh-prace