O středisku - poslání, filozofie, zřizovatel, historie

Poslání
Poskytujeme kvalitní holistické sociální služby lidem sociálně vyloučeným nebo ohroženým. Nasloucháme jejich potřebám, přinášíme křesťanské hodnoty a spoluvytváříme místní komunitu. Působíme v regionu Praha.

Filozofie a hodnoty organizace

 • Jsme křesťanská organizace poskytující sociální služby.
 • Nasloucháme uživatelům a snažíme se jim pomoci, pokud o naši pomoc stojí..
 • Uplatňujeme holistický přístup.
 • Posilujeme psychosociální postavení uživatelů ve společnosti.
 • Vytváříme bezpečné prostředí pro uživatele našich služeb.
 • Přijímáme pracovníky, kteří se ztotožňují s posláním střediska.
 • Systematicky rozvíjíme znalosti a dovednosti všech pracovníků Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice (dále jen SKPHOPO) a dobrovolníků.
 • Zájemcům pomáháme zprostředkovat křesťanskou víru.
 • Pracujeme v prostředí spolupráce křesťanů, hledajících a ateistů.
 • Jsme otevření k partnerství s jinými organizacemi a jednotlivci při sdílení a naplňování našeho poslání.
 • Přístup k našim službám mají všichni bez rozdílu.
 • Extremistické a násilné projevy (politické a náboženské) u uživatelů a u zaměstnanců netolerujeme.
 • Z důvodu střetu zájmů nepřijímáme dary od uživatelů a jejich příbuzných.

Cílové skupiny

 • osoby pečující o dítě, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení,
 • rodiny s dětmi v obtížných sociálních situacích,
 • rodiny s dětmi, které byly uživateli některé z pobytových sociálních služeb a získaly základní znalosti a dovednosti potřebné pro samostatné bydlení,
 • osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby,
 • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Zřizovatel
Zřizovatelem střediska je Evangelická církev metodistická v České republice. Je to početně malá církev evangelikálního charakteru, celosvětově však jedna z největších protestatských církví, zejména v USA (United Methodist Church).

Střešní organizací je Diakonie Evangelické církve metodistické (DiECM), která sdružuje střediska poskytující celou řadu sociálních služeb na různých místech České republiky.

Historie
Navazujeme na práci církevního Spolku pro péči o sirotky, který areál bývalého zámečku v Praze-Horních Počernicích koupil a od roku 1927 do roku 1947 v něm provozoval sirotčinec. Částečně se také věnoval peči o seniory. Areál pak byl v roce 1958 znárodněn.
Evangelická církev metodistická získala majetek zpět v roce 1997.
V roce 1999 bylo ustaveno Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice, které zde pokračuje v sociální práci.